Projekty

Od 17 marca 2009 do 31 maja 2010r. realizowano w partnerstwie projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, Działania 1.3. pn.: „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy”. Liderem Projektu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ten miał zasięg ogólnopolski i realizowany był wspólnie z partnerami z Bydgoszczy, Gdańska oraz Torunia. Głównym celem projektu było opracowanie sytemu wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnienie wsparcia we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez system doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego. Projekt skierowany był do niepełnosprawnych osób dorosłych, które wcześniej nie podjęły zatrudnienia lub które miały problemy z wejściem na rynek pracy. W ramach projektu wyspecjalizowana kadra (m.in. lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, pielęgniarki, doradcy zawodowi, prawnik, specjalista ds. organizacji pomocy społecznej) prowadziła m.in. warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia, indywidualne konsultacje prawne, psychologiczne oraz pracownika socjalnego, warsztaty z doradztwa zawodowego a w rezultacie kursy, staże i praktyki zawodowe. Ogółem do projektu przystąpiły 384 osoby, z czego 93 osoby rozpoczęły staże zawodowe. Jego realizacja przyczyniła się do sformułowania podstawowego zakresu usług, ułatwiających wejście lub powrót na rynek pracy osobom niepełnosprawnym o specyficznych potrzebach, wynikających z przewlekłych schorzeń psychicznych.

Od maja do grudnia 2010 roku realizowano projekt współfinansowanyze środków Województwa Łódzkiego pod nazwą „Organizacja Ośrodka wsparcia dla osób niezaradnych życiowo”. W ramach projektu udzielono kompleksowej, fachowej i bezpłatnej pomocy z zakresu pomocy socjalnej, psychologicznej, oraz prowadzono zajęcia klubowe. Ogółem do projektu przystąpiło 89 dorosłych osób, zamieszkałych w województwie łódzkim, z czego 49 to osoby niepełnosprawne. Pracownicy socjalni udzielili łącznie 120 porad a z ich pomocy skorzystały 42 osoby, z pomocy psychologa w ramach 100 porad skorzystało 35 osób. Odbyło się 310 godzin zajęć klubowych w ramach których skorzystały 32 osoby.

Od kwietnia 2011 roku do chwili obecnej realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego pod nazwą „ Organizacja Ośrodka Wsparcia II edycja”. Jest on kontynuacją projektu zeszłorocznego i odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego. Od początku trwania projektu z pomocy skorzystało 110 osób - mieszkańców województwa łódzkiego, z czego 40 osób to osoby niepełnosprawne. Beneficjentami projektu są osoby pełnoletnie. Większość z tych osób to osoby niepełnosprawne, niezaradne życiowo, niepotrafiące odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości, mające problemy finansowe. W ramach projektu oferowana jest pomoc psychologa, pracownika socjalnego, terapia zajęciowa oraz zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Trialog. Dotychczas psycholodzy udzielili 112 godzin porad, zaś pracownicy socjalni udzielili 90 godzin porad. Zajęć terapeutycznych odbyło się 225 godzin, oraz 5 spotkań Trialogu. Projekt ten będzie realizowany do 31 grudnia 2011r.

Od 7 listopada 2011 r. realizujemy Konferencję "Promocja środowiskowych działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu doświadczenia choroby psychicznej" współfinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.